April 5, 2014

Audio archive: ហុន សែនព្រមានរបបរាជានិយមក្រុមចោរចេញប្រកាស​ ការពាររាជានិយម13 comments:

Anonymous said...

A speech made by one who holds "Master" and "Phd" degrees from "Vietnam." A dog makes a more pleasant sound.

hun sen is insulting the King and threatening the elimination of monarchy with the support from Vietnam.

You see how barbaric Vietnam is? Vietnam is behind all the massacres in Cambodia.

Anonymous said...


Quotes from the Wise Man:

"For a while the fool's mischief
Tastes sweet, sweet as honey.
But in the end it turns bitter.
And how bitterly he suffers!" --The Buddha.

"Fresh milk takes time to sour.
So a fool's mischief
Takes time to catch up with him.
Like the embers of a fire
It smolders within him." --The Buddha.

The Buddha is not a liar, and I have no reason to think that he is one. A fool will face his own sour and bitter end. Then, my tears will shed, running down my cheeks, as joy radiates from within. For now, a fool enjoys his sweets. But what he now sows will be his next harvest.

Anonymous said...

Do you mean Dr. ៩៩ ឆ្នាំ?

No Hope

Anonymous said...

Hun Sen done nothing wrong,threat king to sign 2005 to law,give land to 99years,borrow mony from China billion dollares without ask no bobies ,hunting patriots Khmers jailes kills not wrong .The boss always right read role #1.KRANHUN EASAN.

Anonymous said...

The Buddha may not be a liar, but he had been lied to. He was lied to as having reached Nirvana. He's just another counterfeit religion seeded by the father of lie. There is no life in Buddhism.

MaGogMademn

Anonymous said...

La famille de norodom est comme l animal, car ils ont laissée ah hun sen méprise ou l insulté comme il veut.
C est vraiment minable cette famille, , à ce point là qu il veut d être encore le roi.

Anonymous said...


Buddhism is not a religion; therefore, to say that Buddhism is a "counterfeit religion" is invalid.Anonymous said...

អេហេ!អិក៏គាប់ជូនគ្នាល្ងម្លេះ!ម្ចាស់ថ្លៃអើយ
ទើតែពីម្សិលម៉ិញសោះ ដែលប្រធានចលនាអំ
ណាចពលរដ្ឋខ្មែរឈ្មោះសួន សេរីរដ្ឋា ប្រកាស ប្រាប់មហាជនថា និងបង្កើតគណបក្សអំណាច
ពលរដ្ឋ ឆ្លើយតាមវិទ្យុចលនាអំណាចពលរដ្ឋ
kppmradio.org តែមកដល់ថ្ងៃនេះស្រាប់តែ
លោកហ៊ុន សែនប្រកាសក្តែងៗថា៖បើព្រករុណា
ស្តេចមិនចុះហត្ថលេខាក្នុងសទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្នុងទេ(ឆ្នាំ២០០៥)លោកនិងប្រើអំណាចរំ់
លាយរបបរាជានិយមនេះចេញ ហើយបង្កើតរបប
សាធារណរដ្ឋ។ បើនិយាយពីរបបសាធារណរដ្ឋ
វិញនោះ មេចលនារូបនេះប្រកាន់ខ្ជាប់អែបជាប់
តែជាមួយនិងប្រទេសលោកសេរី ដែលគេប្រកាន់
ច្បាប់ជាធំ និងជាកំពូល។ បើនិយាយពីច្បាប់វិញ
នោះលោកប្រធានចនារូបនេះ ហ៊ាននិយាយ
ហ៊ានធ្វើទៅជាមួយ ដូចជាទៅប្តឺងរបបផ្តាច់ការ
អាយ៉ងយួនហ៊ុន សែន នៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្ម
អន្តរជាតិI.C.C កាលពីថ្ងៃទី២២ មិថុនា២០១២

តើនៅពេលនេះ យើងជាពលរដ្ឋត្រូវសំរេចដូចចិត្ត
ដូចម្តេចដែរ?បើប្រទេសខ្មែរយើងយួនលេបស្ទើ
ផុតជើងទៅហើយនោះ។ បើនិយាយពីនយោបាយវាមិនមែនជាអាជីពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា តែនយោបាយជាកាតព្វកិច្ចរបស់
យើងជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗគ្នា៕ សូមធ្វើសេចក្តីសំរេច
ទាំងអស់គ្នាតាមសេរីសាធារណ+ប្រជាធិបតេយ្យ

Anonymous said...

Hun Sen uses King for his political gain. Heng Samrin house had become a Viet house.

Anonymous said...


Either way - if Buddhism is not a religion - the father of Buddhism is the father of lies it doesn't matter how good Buddhism philosophy is. The end goal of spiritual practices of any belief is something better than what is now in this physical struggle of flesh and blood against the rulers of darkness of this world. Against spiritual wickedness in high places.

MaGogMademn

Anonymous said...

SAMDECH HOON XEN 99 MORE YEARS PLEASE!!! YOU CLEANED UP ALL THE MESS IN NAMBODIA AND KEEP GOOGLE MAPS UPDATED WHEN LAND CONCESSION CHANGED RAPIDLY FROM THE EAST BORDER.

My last 40,000 riels

Anonymous said...

crazy retarded guy. I cant believe Khmer still respect him.

Anonymous said...

Shame on you Hun Husen should stop saying I am Warning to khmer people because they are living in new modern day and technology. They can see things around the world and judged what is wrong or right in their life. Khmer youth are smart and have more talent then you to lead the country. My advised to you is step down just like the khmer protester asking for during riot. Packed your $$ and leave so you can spend more time to screw your old wife before you die.