February 15, 2014

Kem Monovithya បកស្រាយរឿង យកហ៊ុន សែន ទៅកាត់ទោស នៅ ICC ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស 15/2/2014

13 comments:

Anonymous said...

ដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះផ្ទាល់ពី
សំណាក់មេដឹកនាំដែលមានហ៊ុន សែនជាក្រម បក្ស អាយ៉ងកញ្ជះបរទេស(យួន+ចិន)ជាអាថ៌។ យើងមានសង្ឃឹមទៅលើការប្តឹងទៅតុលាការ ឧក្រឹដ្ឋ កម្មអន្តរះជាតិហៅកាត់ថាICC។ ព្រោះថា​អនុសញ្ញក្រុងរ៉ូមថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ គេបង្កើឲ្យតុលាការអន្តរះជាតិនេះ,ក្នុង នោះប្រទេសខ្មែរបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ នៅ ថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០២ ក្នុងចំណោម១២១ប្រទេសជាសមាជិកនៃតុលាការនេះ។

ដោយសារប្រវត្តន៍ឈឺចាប់ដែលអ្នកនយោបាយ ដែលធ្លាប់តែយកពលរដ្ឋធ្វើជាឈ្នាន់សំរាប់បំរើ
មហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន យើងត្រូវតែរួមគ្នាក្នុងពេលនេះ
ប្រើបេសកកម្មរួមដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌តាមតុ
លាការនេះដេញជនឧក្រិដ្ឋមានហ៊ុន សែននិងបរិ
វាចេញពីអំណាច។

យើងជាខ្មែរពិតៗដែលជនរងគ្រោះ យើងត្រូវតែ
បន្តស្វែងរកឯកសារ,ប្រមូលភស្តុតាងដាក់ឲ្យ ត្រូវចំនិងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតុលាការអន្តរះជាតិICCដូចមានចុះក្នុងគេហទំពរ័ចលនាអំណាចពលរដ្ឋ ខ្មែរស្តីពីច្បាប់នេះ៕

Anonymous said...

I think CNRP should be careful in trying to raise false hope for changes in Cambodia through ICC!

Use the ICC institution, but don't give ICC any more credits than it deserves!

Be careful lest your words give false hope to Cambodians.

Cambodians need to be told that they are the ones, the only ones who can topple Hun Sen and nobody else under this sky will do it for them!

No desire and courage to defy Hun Sen and his rule, then accept the fate of living under his injustice, brutality, lack of freedom, uncertainty and last at his own mercy!

Pissed Off

Anonymous said...

To Miss Kem (scam),

Stop give hmer false hope about ICC.
Do no use the ICC to get the monies from khmer in WA State.

You will get a bad result when the ICC will not admissible your case.

Listen to her statement. She said"Even the ICC wil not accept the case, the CNRP is still win." This is a BS statement miss SCAM.

Why kher in WA State is still believe this BS girl ? I love to bet about this ICC case. If the ICC accept the case, I will kneel to my knees in front of you girl.

If the ICC will not accept the case (due to the ROMAN status) please allow me to call you "THIEF of THE NATION KHMER". What ? your father Kem Sokha needs to buy one more villa ?

phumarinkeo said...

ចម្ងល់សួរថា បើគសជ មិនមានគម្រោង
ការណ៍ប្ដឹងទៅតុលាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិទេ។តែ
គសជបែបជាឲ្យកញ្ញាមនោវិទ្យា​ ឲ្យដើរអង្គាស់
លុយយកមកធ្វើអ្វី?សូមឆ្លើយ។តែនៅក្នុងស្រុក
វិញគឺលោកសមរ័ង្ស៉ីនិងលោកកឹមសុខាដើរគៀង
គរពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យដាក់ប្ដឺងទៅតុលានេះទៅវិញ។សំណួរសួរថាតើមូលហេតុអ្វីឬកត្តាអ្វី ដែលគសជ
មិនហ៊ានចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹង?។បើដូច្នោះ
ទៅគនាគត សូមកុំប្រើពាក្យថាក្រុមខ្លួនជាអ្នក
ប្ដឺងឲ្យសោះ៕

Anonymous said...

Community Alert: "Fraud and Scam"

Khmers oversea give more donation to CNRP but don't give any donation to individual opportunists such as "I love Cambodia Hot News 1 n 2" and Kem Monovithya and other because they are scam and fraud. They are hiding all bank transactions that related to all donation fund for their personal gain and benefit.

If you want to help CNRP, Please donate direct to account of CNRP. At least CNRP is more transparency than all of the above fraud and scam organizations that are using CNRP reputation for their personal benefits and personal gains.

Thanks

PS

If they don't even dare to declare all the bank transactions about donation fund publicly and transparently. Don't trust them. It is scam and fraud.

Anonymous said...

Miss. Kem Monovithya and her "I love Cambodia hot news 1 and 2" treated Khmers oversea as donkeys that have no brains to think and analysis.

Mr. Kem Soka steals tons and tons of rice from the people.

Miss. Kem Monovithya steals the donation fund and using CNRP reputation for raise the donation money into her bank account for her personal luxury. Khmer nation suffer because of opportunists like her and her clans I love Cambodia hot news 1 and 2.

Anonymous said...

From now on:

Miss. Kem Monovithya and her clans "I love Cambodia hot news 1 and 2" = Scam and fraud in Khmers oversea 'eyes.

No more donation for you people to be rich!

You are all ruin and destroy CNRP reputation and make people started to think twice before they participate in any activities of CNRP in the future.

Anonymous said...

to Khmer in Washington State.

Please stop donate the monies to this stupid girl anymore please. She just came out to get the money from khmer that is still believing her like khmer in WA State etc.. I have learned the the leader teams of CRNP and KVD in Seattle have a lot of education has a lot of political analysis. More importantly, the team leader of KVD and CRNP have a strong knowledge about the ICC. Why both of you let this stupid girl manipulate you again ?. You will have a big regret. This girl strategy and Daran kravanh strategy are the same, find the topics that you want to hear then they get the BIG donation.

Why Mr Kem Sokha allowed his daughter to play this scam ?


Anonymous said...

200 million US dollars were spent to convict a few Khmer Rouge leaders over how many years now? 8 years and counting right?

You folks seriously think ICC would convict Mr. Hun Sen who was the hero reviving Cambodia from oblivion. How can you convict Mr. Hun Sen while he was trying to protect the factories from destruction.

You should know the game by now:

1. Mr. Hun Sen tries to bring in factories to raise Cambodia's lives and standard living, jobs and income. He wants to look good to get reelect 5 years from now.

2. The opposition wants to destroy the factories then blame Mr. Hun Sen for mismanaging the country.

Look again, in the last decade, Cambodia is experiencing rapid growth. There was no garment factories then within the last several years, there are now 900 garment/shoe factories. There are many tall glassy buildings propping up. Roads, bridges are being built.

Mr. Hun Sen also won over the Preah vihear temple completely over Thailand.

You guys still want to cause trouble for Mr. Hun Sen? You folks keep saying Mr. Hun Sen dumb, blind, but look at you. Your entire community is so inferior, I can easily issue intellectual challenge to "ALL" of you. You are dumb and blind ok?

-Drgunzet-

Anonymous said...

To:4:51am

Fuck you Ah sucking Hun Sen/Youn shits.Anonymous said...

4:51 AM

You, stupid German Sheppard !!!!

Anonymous said...

8:50 AM

If done right, of course the ICC can help.

Anonymous said...

She is brave person, bravo!but politically is weak lack of Wisely understandind the cause of subject what she is intents addressing to public. She left out with flaw and loop hole that exposed to the criticists against her isseing statement. My message to you is, please take more caution,when you have to make one similar, such a valuable statement for the next time.
Good luck my dear!
P.K.L