November 24, 2020

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

Statement of the Khmer Kampuchea Krom Community


Trial set for ex-CNRP leaders, supporters

Defence lawyer Som Sokong speaks to reporters outside the Phnom Penh Municipal Court in 2016. Hong Menea


Niem Chheng | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:54 ICT

The Phnom Penh Municipal Court will hear the cases of 150 people including former leaders and supporters of the Supreme Court-dissolved Cambodia National Rescue Party (CNRP) on November 25-26 on charges of “attack”, “plotting”, and “incitement”.

The charges are in relation to their pledge of support for the return of former self-exiled CNRP leader Sam Rainsy to Cambodia on November 9 last year.

Suong Chan Thorn, the lawyer representing the government, said the court will first hear a case against nine people charged with “attack”. Named in this case are CNRP leaders Rainsy, Eng Chhai Eang and Mu Sochua.

The court will hear cases against 114 others on November 26 on charges of “plotting” and “ incitement”.

Outrage over eight US lawmakers’ bid for sanctions against Cambodia

Chin Malin, Justice Ministry spokesman. KT/Pann Rachana


Ben Sokhean / Khmer Times, November 23, 2020

The government and National Assembly have strongly hit back at eight United States legislators who are lobbying their government to impose sanctions under the Global Magnitsky Act against senior leaders of the ruling Cambodian People’s Party over alleged “deterioration” of human rights and democracy in the Kingdom.

The reaction comes after eight US senators and members of congress last Monday sent a joint letter to Secretary of State Mike Pompeo, urging the State Department to address the “alarming deterioration” of human rights protection and democratic rule in Cambodia.

Ministry of Justice spokesman Chin Malin yesterday called the accusation made by US legislators in the letter to Pompeo as “baseless”.
 
“I think it is a baseless accusation. They only use democracy and human rights as an excuse to cover up the crimes of former opposition activists,” he said. “They keep accusing the authorities or the courts of not being independent but did not provide concrete evidence or legal basis to exculpate the accused,” he added. “But Cambodian authorities have strong evidence against the accused.”

Dhamma talk by Maha Thera Dr. Hok Savann on November 21, 2020

From KI reader Ngin Chhorn


Lorry kills one and injures eight

Police inspect a brick lorry that killed a student before careening into waiting garment workers. fresh news


Kim Sarom | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:50 ICT

Onestudent died at the scene and eight were injured in a traffic accident on Monday morning in Khsach Kandal district’s Prek Tameak commune, Kandal.

Khsach Kandal District deputy police chief Nov Sokhorn said on November 23 the deceased is a 20-year-old male student. The eight injured are garment factory workers that include a pregnant woman and a driver assistant.

Sokhorn said the blame falls on the driver of a brick lorry who was careless.

Witnesses told police the accident happened around 6am. The worker truck was parked on a sidewalk waiting for garment factory workers when the white Hyundai lorry carrying bricks hit it. The driver of the lorry, who was identified as Chhoeun Vandy, 25, is alleged to have been driving at high speed.

Capital governor claims politics behind trash strike

Phnom Penh municipal governor Khuong Sreng alleged recently ended strikes by rubbish collectors were politically motivated . Photo supplied


Mom Kunthear | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:51 ICT

Phnom Penh municipal governor Khuong Sreng has alleged that the recently ended strikes by rubbish collectors in the capital were politically motivated.

The work shutdown at Cintri (Cambodia) Ltd, the rubbish company that operates collection in Phnom Penh, took place in early October and lasted 13 days after employees made contract demands. The situation was resolved on October 14.

Sreng made the remarks while leading Phnom Penh Municipal Hall officials on a visit to Prek Pnov and Russey Keo districts on November 19.

“The problem of rubbish congestion is, it is a political issue. It is not a problem with the workers because of seniority pay, but a political issue with politicians behind it,” he said, without elaborating or identify any politicians or parties.

Rice prices fall in Battambang

Flooding and bad weather have led to a 25 per cent collapse of rice prices in the province. Photo supplied


Nov Sivutha | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:55 ICT

The price of rice in Battambang province has dropped by as much as 25 per cent in recent days, pushed down by, among other things, recent flooding and wind that have lowered the grain’s quality, as well as a lack of investment by the private sector.

Battambang provincial governor Nguon Ratanak told The Post on November 23 the fact that farmers had flocked to harvest at the same time while rice millers could not afford to buy it timely also led to the plummeting price.

He said however the price decrease remained at acceptable levels because the Phka Romduol rice variety still cost one million riel ($250) per tonne.

“This price of rice is falling because its quality is not yet up to an acceptable level. After the past floods, some rice leaned into the water and became black. So, we speak about the price falling, and we forget about its quality. Its quality also affects the price.

Cambodia and S’pore team up to boost job skills

Labour minister Ith Sam Heng (right) meets with the outgoing Singapore ambassador Michael Tan. labour ministry


Mom Kunthear | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:55 ICT

Cambodia and Singapore have committed to further cooperation in enhancing the vocational and employment skills of the Kingdom’s workforce, according to officials at the Ministry of Labour and Vocational Training.

Ministry undersecretary of state Ngoy Rith said on November 23 that a meeting between outgoing Singapore ambassador to Cambodia Michael Tan and labour minister Ith Sam Heng highlighted the positive results that had come from close cooperation in the past.

“Both parties showed great pride in the cooperation between the two countries in improving employment and vocational training. When the agreement with Singapore started, we sent 1,100 Cambodian workers there, and now there are 818 workers working there,” he said.

CSOs want more inputs in budget law

A plenary meeting on six bills including the draft budget law at the National Assemby on November 2. National assembly


Niem Chheng | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:49 ICT

Eleven national and international civil society organisations (CSOs) have sent a letter of thanks to the National Assembly (NA) and the Ministry of Economy and Finance for accepting their opinions on a draft law on financial management.

The four-page letter sent on November 20 urged the government to make the draft law public and create a public discussion so the NA, ministries, citizens and CSOs could work with the government to strengthen transparency.

The groups also acknowledged the NA, the government and the finance ministry for providing the opportunity and welcoming opinions on the policy framework t make the draft law as comprehensive and participatory as possible.

New school year to start in January

Students will return to their classrooms on January 11 for the start of the new year. Heng Chivoan


Mom Kunthear | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:48 ICT

The Ministry of Education, Youth and Sport has instructed all public educational establishments to carry out standard operating procedures (SOPs) to prevent Covid-19 infections when they open the new academic year on January 11.

Classrooms will open on January 12 and close in October. The year will be divided into two semesters with a short vacation from April 6-19 and a long vacation from November 1-30, according to a ministry notice last week.

Minister Hang Chuon Naron said in the announcement it was important for opening ceremony participants to respect a high standard of hygiene and social distancing.

Green-friendly equipment distributed to P Sihanouk

China has delivered a range of green-friendly equipment to Preah Sihanouk province in a bid to raise environmental awareness. Environment ministry


Voun Dara | The Phnom Penh Post
Publication date 23 November 2020 | 21:47 ICT

China has delivered a range of green-friendly equipment to Preah Sihanouk province in a bid to raise environmental awareness and bolster the Kingdom’s battle against carbon emissions and climate change.

The Ministry of Environment announced on November 22 that the Chinese government had honoured a previous agreement and supplied the coastal province with at least 2,800 solar lights, 200 solar panels and 200 electric motorcycles.

“Currently, all materials and equipment have arrived at the Sihanoukville Autonomous Port and will be installed in schools and public places,” the ministry said.

Environment ministry spokesman Neth Pheaktra on November 23 said Cambodia had been cooperating with China on environmental protection issues for many years.

Dhamma talk by Maha Thera Dr. Hok Savann on November 22, 2020

Hunt on in security guard shootings

Police searched and found two homemade guns. Police


Khouth Sophak Chakrya | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:30 ICT

Police are searching for suspects who allegedly shot to death a So Nguon Group security guard and seriously injured another in Kampot province on November 18.

Provincial police chief Mao Chanmathurith told The Post on November 22 that after the shooting, police cordoned off the forest near the company owner's plantation where the incident took place and arrested two gunmen on the night of November 19.

He said police are investigating others who might be involved and searching for the ringleader, who they said was probably hiding in the forest.

He identified the arrested as residents aged 21 to 23 from Prey Peay village in Chhouk district’s Trapaing Phlaing commune.

“According to the suspects, more than 10 people were involved in the shooting including . . . the ringleader. This person and his accomplices are believed to be hiding in the forest with weapons,” he said.

50 flee drug rehabilitation centre in Preah Sihanouk

Police took back at least 13 addicts to the Keo Phos drug rehabilitation centre in Preah Sihanouk province by November 22 after more than 50 people broke out and fled from the centre on the night of November 20. Police


Kim Sarom | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 21:41 ICT

Police took back at least 13 addicts to the Keo Phos drug rehabilitation centre in Preah Sihanouk province by November 22 after more than 50 people broke out and fled from the centre on the night of November 20.

“For those who escaped from the centre, they did not make a mistake because they are victims of drugs too,” Stung Hav district police chief Ros Key said on November 22.

“The director of the centre said he sent the names of the remaining people to their guardians who will send them back to the centre sooner or later,” he added.

According to Key, drug addicted people are usually sent to the Kraing Thnong Rehabilitation Centre in Phnom Penh. The reason these people escaped was they were not used to living in a new location. They removed a window and then climbed over the fence.

Cambodia lauded for fight against Covid-19

Health workers spray disinfectant at a quarantine centre in Preah Sihanouk province. Preah Sihanouk Provincial Hall


Mom Kunthear | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:35 ICT

Cambodia has drawn global accolades for its handling of the Covid-19 pandemic, with a new report finding that the Kingdom has controlled the pandemic better than any other country in Asia.

Dr Takeshi Kasai, director of the World Health Organisation’s (WHO) Western Pacific region, applauded Cambodia’s response to the health crisis, while the new report ranked Cambodia as third out of all the nations in the world in its control of the pandemic.

“Collective health is based on strong leadership and individual actions. I commend Cambodia for its decisive action to manage the cluster linked to the 3 Nov diplomatic visit, and the government’s leaders for modelling good public health practices,” Kasai tweeted on November 20, referring to the November 3 visit of Covid-19-positive Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto.

The new ranking report, which was published by the Economic Prospective Bureau of the Republic of Senegal, compared Cambodia’s Covid-19 data against that provided to the WHO by 166 global nations, according to Ministry of Health spokeswoman Or Vandine on November 22.

Koh Kong confronts encroachment on protected state land

Authorities and rangers patrol in a protected area in Koh Kong’s Thma Bang district on November 21, 2020. Photo supplied


Voun Dara | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:33 ICT

Authorities in Koh Kong province are searching for the individuals who set up border posts on nearly 200ha of protected forest, with officials and activists claiming that powerful tycoons had hired local people to encroach on the land.

On Sothearith, governor of Koh Kong’s Thma Bang district, told The Post on November 22 that after protected forest land was allocated to people who had lived in the district’s Russey Chrum commune for many years, some people came in to claim the conservation areas with the intent to sell the land to businessmen.

“This land is in a protected area, not in an allocated area. As the first conclusion, the encroachment on the land was by the local people. They heard the government was allocating the land and that there are people willing to buy land in the area,” Sothearith said.

According to Sothearith, the authorities are working to identify these individuals so they can arrest and send them to court. He added those people were secretly setting up border post on the land at night.

Over 110 garment factories close

The garment workers leave from a factory in Phnom Penh on September 22, 2020. Hong Menea


Mom Kunthear | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:37 ICT

A government official said on November 22 that at least 110 garment factories had closed in the first nine months of the year and left more than 55,000 workers without jobs – but union leaders worry those numbers could be much higher.

Ministry of Labour and Vocational Training undersecretary of state Ngoy Rith said as of early September, 111 factories had closed in the garment, footwear and travel product sectors. He added the number of closures was similar to the first nine months of last year, when 110 factories closed.

“These closures have left 55,174 workers jobless. This job loss increased somewhat from the same period last year, which saw 53,226 workers laid off,” he said.

Rith said the government had been effective in introducing measures to keep factories open in one of the most important sectors of the Cambodian economy. He added that the global market for garment products had been virtually shut down by the Covid-19 pandemic and other factors.

អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​រក្សា​ជំហរ​ចូល​បំភ្លឺ​នៅ​តុលាការ​ថ្ងៃ​ទី២៦ វិច្ឆិកា​ខាង​មុខ

ទីស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ សង្កាត់​ចាក់​អង្រែលើ កាល​ពី​​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ដែល​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​តុលាការ​បញ្ជា​ឱ្យ​បិទ​ចោល។ រូប៖ ឯកសារ RFA


ដោយ សេក បណ្ឌិត RFA 2020-11-23

​អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ក្នុងស្រុក​ដែល​ត្រូវ​តុលា​ការចោទប្រកាន់​ពី​បទ​រួមគំនិតក្បត់ និង​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ភាព​វឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម​នោះ​អះអាង​ថា ពួកគេ​មិនបាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ដូច​ការចោទប្រកាន់​ទេ ​និង​រក្សា​ជំហរ​ទៅ​បំភ្លឺ​តាម​ដីកា​តុលាការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា​ខាងមុខ។ មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ថា ពេលនេះ​មាន​មនុស្សជា​ង​៥​០​ហើយ​មក​ពឹង​ឱ្យ​ការពារ​ក្នុង​សំណុំរឿង​នេះ។

​អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ត្អូញត្អែរ​ថា​ ​ពួកគេ​ពិបាក​ស្វែងរក​ឯកសារ​ ​ភស្តុតាង​ផ្លូវច្បាប់​ដើម្បី​តតាំង​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ​ ​ខណៈ​ពួកគេ​ទើប​ទទួល​បាន​ដីកា​ពី​តុលាការ​រយៈពេល​ខ្លី​ពេក។ ទោះ​យ៉ាង​ណា​ក្ដី ពួក​គេ​បាន​រក​មេធាវី​ដើម្បី​ជួយការ​ពារ​ផ្លូវច្បាប់​រួច​ហើយ​ដែរ។

​យុវជន​ជា​អ្នកគាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​លោក ភួង ថា ឱ្យ​អាស៊ី​សេរី​ដឹង​ថា ក្រោយ​ពី​ទទួល​ដីកា​នេះ​ ​កន្លែង​ការងារ​របស់​លោក​ស្រាប់តែ​បញ្ឈប់​លោក​ពី​ការងារ។ លោក​នៅតែ​អះអាង​ថា លោក​មិនបាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ក្បត់ជាតិ​ណាមួយ​ដូច​តុលា​ការចោទប្រកាន់​ពី​បទ​រួមគំនិតក្បត់​និង​បទ​ញុះញង់​ឲ្យ​មាន​ភាព​វឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម​នោះ​ទេ៖ «ខ្ញុំ​យល់ឃើញ​ថា ជា​រឿង​អយុត្តិធម៌​មួយ​សម្រាប់​ពួក​ខ្ញុំ​ជា​យុវជន​ដែល​ពួក​ខ្ញុំ​អត់​បាន​ធ្វើ​ដូច​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ទៅតាម​មន្ត្រី​តុលាការ ឬ​ព្រះរាជអាជ្ញា​នោះ​ទេ ពួក​យើង​សម្ដែង​មតិ​ក្នុងនាម​ជា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ»។

សហជីព​រំពឹង​ថា ការ​វាយ​តម្លៃ និង​ដាក់​លក់​សម្ភារៈ​ក្នុង​រោងចក្រ ២កន្លែង​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​នឹង​អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជូន​កម្មករបាន

កម្មករ Dignity Knitter យាម​ខាង​មុខ​រោងចក្រ​រង់ចាំ​ដំណោះស្រាយ​​ពី​ថៅកែ ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០២០។  រូប៖ ហ្វេសប៊ុក


ដោយ ឡេង ម៉ាលី RFA 2020-11-23

នៅ​សល់ ៣ថ្ងៃ​ទៀត ក្រុមហ៊ុន​​អចល​ទ្រព្យ​អន្តរជាតិ​មួយ នឹង​បញ្ចប់​ការ​វាយ​តម្លៃ និង​​ដាក់​ឲ្យ​ដេញ​ថ្លៃ​សម្ភារៈ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​រោងចក្រ​ចំនួន​ពីរ​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្ត​កណ្ដាល ដែល​​មាន​វិវាទ​ការងារ​អូស​បន្លាយ​ជិត ១ឆ្នាំ រវាង​កម្មករ​ជាង ១ពាន់​នាក់ ​និង​ថៅកែ​ចិន​ហុងកុង។ មន្ត្រី​សហជីព និង​កម្មករ​រំពឹង​ថា លទ្ធផល​ដែល​ចេញ​ពី​ការ​លក់​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ទាំង​អស់នោះ អាច​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់​បញ្ហា​ការងារ​ជូន​កម្មករ​បាន។

មន្ត្រី​ផ្នែក​ច្បាប់ និង​ដោះស្រាយ​វិវាទ​នៃ​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ស៊ីខៅឌូ លោក ស៊ាង យ៉ូត ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្រុមហ៊ុន អ៊ីឃ្វីប​ណែត (E-Quiptnet) នឹង​បញ្ចប់​ការ​បូក​សរុប​តម្លៃ​ទំនិញ និង​សម្ភារៈ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​រោងចក្រ (Dignity Knitter Limited) និង​រោងចក្រ អេខូ បេស (Eco Base) ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី២៦ វិច្ឆិកា​ខាង​មុខ ហើយ​តុលាការ​ខេត្ត​កណ្ដាល​ក៏​នឹង​ចេញ​នីតិវិធី​មួយ ដើម្បី​បើក​ឲ្យ​មាន​ការ​លក់​ដេញ​ថ្លៃ​របស់​ទាំង​អស់​នោះ ដើម្បី​យក​ប្រាក់​បើក​ឲ្យ​កម្មករ​ជាង ១ពាន់​នាក់។

November 23, 2020

Man busted with 50kg of drugs meant for export

The man was caught with nearly 50kg of meth, 302 grammes of Ecstasy and 77 grammes of the hypnotic drug Nimetazepam. police


Soth Koemsoeun | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:27 ICT

A man was sent to the Phnom Penh Municipal Court on November 21 after being arrested while packaging drugs in Phnom Penh’s Sen Sok district.

The arrest also led to a raid at his rental home in Por Sen Chey district, where the National Police’s anti-drug department officers seized nearly 50kg of methamphetamine and other drugs allegedly packaged for export abroad.

Anti-drug department director Lek Vannak on November 22 said the suspect, 35, was sent to court on November 21 to begin legal proceedings.

He said the suspect was caught on November 18 while packaging drugs in Sen Sok district’s Phnom Penh Thmei commune. Police at the time confiscated two packages of methamphetamine weighing about 100 grammes.

Oddar Meanchey farmer steps on landmine

Japan International Cooperation Agency (Jica) outgoing president Yuichi Sugano said his agency will continue its assistance with demining. cmac


Soth Koemsoeun | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:32 ICT

A farmer in his 40s was seriously injured after stepping on a mine on his property in O'Smach commune, in Oddar Meanchey province's Samrong town on November 21.

Samrong town police chief Horm Phirum said the man was cutting weeds to plant crops when he stepped on the mine and sustained a severe injury to his left leg. He is currently getting treatment at the provincial hospital.

“He does farm work near his house every year and there has never been a problem like that. This time he stepped on a mine left over from war times and it exploded. There hasn’t been danger in our area before. This is the first case,” Phirum said.

Tonle Sap lake plastic waste tackled

People prepare to remove waste from the Siem Reap River in Siem Reap province on Sunday. Photo supplied


Nov Sivutha | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:25 ICT

The Ministry of Environment has called on communities on the Tonle Sap Lake to join a weeklong clean-up campaign to reduce the plastic waste and pollution that is destroying the ecology and biodiversity of one of the world’s most productive freshwater fisheries.

Environment ministry spokesman Neth Pheaktra on November 22 announced the opening of National Sanitation Day and the Tonle Sap Festival 2020 under the theme “Good sanitation, environment, good community health in Siem Reap”. The campaign will continue until November 28.

He urged community members who live on the Tonle Sap in Siem Reap, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Pursat and Battambang provinces to stop throwing rubbish in the lake and to help reduce pollution, especially plastic waste.

“The Tonle Sap Lake was polluted by plastics from community members who live on it and by the plastics that people throw into various creeks and rivers that flow into the lake,” Pheaktra said.

Homeless committee gets revamp

A beggar in Phnom Penh’s Meanchey district. A re-shuffled homeless committee plans to address the issue. Hong Menea


Long Kimmarita | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 21:42 ICT

The government has shaken up the national committee on homelessness and appointed Minister of Social Affairs, Veterans and Youth Rehabilitation Vong Sauth as chairman.

The committee is now made up of 15 government officials and Phnom Penh and provincial governors throughout the country.

According to the government’s November 17 decision seen by The Post on November 22, the composition of government officials serving as members on the committee are from relevant institutions such as the ministries of Interior; Tourism; Economy and Finance; Health; Foreign Affairs and International Cooperation; and Education, Youth and Sports.

The government also announced the annulment of all decisions and regulations contrary to this decision and the officials named in the directive shall perform their duties from the date of signing.

King enacts gambling law, betting on tighter control

Under the new law, Cambodian citizens are still banned from entering casinos to gamble. Photo supplied


Niem Chheng | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:34 ICT

King Norodom Sihamoni has promulgated a long-awaited gambling law that aims to create jobs, boost the economy and bolster tourism as well as establish safeguards against money laundering and corruption.

The law, which will dictate how casinos and gambling operators conduct business, has 12 chapters and 97 articles. It was passed by the National Assembly on October 5 and endorsed by the Senate on October 26.

The law was written to manage commercial gaming centres, like casinos, and all commercial gaming activities in the Kingdom. Article 1 of the law maintains that it will help protect social safety and security as well as boost the economy and generate tax revenue.

Called the Law on the Management of Integrated Resorts and Commercial Gambling (LMCG), the law sets forth the authority and procedures for managing commercial gaming and the rights and duties of individuals and entities that own and operate gaming businesses.

Transport ministry set to relocate

The new building is 95 per cent complete after its construction broke ground last year. public works ministry


Nov Sivutha | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:26 ICT

The Ministry of Public Works and Transport is set to move from its current location near Wat Phnom in Phnom Penh’s Daun Penh district to Street 598 in Russey Keo district’s Chraing Chamreh II commune in January.

Ministry cabinet director Kong Vimean told The Post on November 22 the new building is 95 per cent complete, after its construction broke ground in May last year. Public works minister Sun Chanthol led his delegates on November 19 to check the progress on the construction.

Vimean said the ministry plans to invite Prime Minister Hun Sen to preside over the inauguration ceremony.

The old headquarters, which he said was cramped, will be given to the Ministry of Mines and Energy. The new building, he added, will provide suitable space for officials but declined to reveal the cost.

The new building has drawn some criticism on social media, with some Facebook users alleging that it did not follow a Khmer architectural pattern.

Qatar pledges $13M in funding to help cut down dropout rates

Education minister Hang Chuon Naron after signing the MoU with Qatar. Education ministry


Voun Dara | The Phnom Penh Post
Publication date 22 November 2020 | 22:31 ICT

Qatar has signed off on a memorandum of understanding (MoU) with the Ministry of Education, Youth and Sports on the Phase II Development Project for Children and pledged $13 million to improve Cambodia’s education sector.

The focus will primarily be on vulnerable children in primary education.

The MoU was conducted via video conference on November 19 between Minister Hang Chuon Naron and Khalifa bin Jassim al-Kuwari, director-general of the Fund for Development of Qatar.

Ministry spokesman Ros Soveacha said on November 22 the project is to support out-of-school children and those who cannot finish primary school.

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កំពត​ដោះលែង​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​ម្នាក់​វិញ ក្រោយ​ចាប់ខ្លួន​សាកសួរ​៥​ម៉ោង​ដោយ​គ្មាន​មូលហេតុ

ស្នង​នគរបាល​ខេត្ត​កំពត លោក ម៉ៅ ច័ន្ទមធុរិទ្ធ។ ស្នង​នគរបាល​ខេត្ត​កំពត លោក ម៉ៅ ច័ន្ទមធុរិទ្ធ។  រូប​ហ្វេសប៊ុក​ស្នងការ​ខេត្ត​កំពតដោយ អាស៊ីសេរី RFA 2020-11-22

អាជ្ញាធរ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត ដោះលែង​សមាជិក​បក្ស​ប្រឆាំង​ម្នាក់​នៅ​ស្រុក​ឈូក ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​វិញ ក្រោយ​ចាប់ខ្លួន​សាកសួរ ៥​ម៉ោង ដោយ​គ្មាន​ដីកា និង​គ្មាន​មូលហេតុ​ច្បាស់លាស់។

ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំពត លោក ង៉ៃ យ៉ុង ប្រាប់​អាស៊ីសេរី​ថា នគរបាល​ស្រុក​ឈូក បាន​ចាប់ខ្លួន​លោក កាលពី​ម៉ោង​១២​ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​វិច្ឆិកា ហើយ​បាន​ដោះលែង​វិញ នៅ​ម៉ោង​៥​រសៀល​ថ្ងៃ​ដដែល​។ លោក​បញ្ជាក់​ថា ដំបូង​ឡើយ អាជ្ញាធរ បាន​សួរ​ឈ្មោះ​របស់​លោក និង​បាន​វៃ​ខ្នោះដៃ ហើយ​បាន​នាំ​ខ្លួន​ទៅ​សួរនាំ​នៅ​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​ឃុំ​តាកែន ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​បាញ់​បោះ និង​ការ​លាក់​អាវុធ ប៉ុន្តែ​លោក​អះអាង​ថា មិន​បាន​ដឹង​អ្វី​ទាំងអស់​។ បន្ទាប់​មក​នៅ​ម៉ោង​៥​ល្ងាច សមត្ថកិច្ច បែរជា​ធ្វើ​កំណត់​ហេតុ​ថា លោក​លេង​ល្បែង​ទៅវិញ និង​បាន​ដោះលែង​វិញ​។ សមាជិក​បក្ស​ប្រឆាំង​រូប​នេះ យល់​ថា ការ​ចាប់ខ្លួន​នេះ គឺ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​រឿង​នយោបាយ​ច្រើនជាង ព្រោះ​សមត្ថកិច្ច ចាប់ខ្លួន​លោក​ដោយ​គ្មាន​ដីកា និង​គ្មាន​មូលហេតុ​ច្បាស់លាស់៖ «ចាប់ខ្លួន​ដោយ​អត់​មាន​ដីកា ហើយ​ដល់​ពេល​ធ្វើ​កំណត់ហេតុ​អំពី​ល្បែង​វិញ ខ្ញុំ​ក៏​ថា ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​អង្គុយ​ជាមួយ​នឹង​គេ​មែន កន្លែង​លែង​ល្បែង​នោះ តែ​ចុះ​ហេតុ​អី​គេ​មិន​ចាប់​ដែរ មក​ចាប់​អី​តែ​ខ្ញុំ​ម្នាក់ឯង វិញ​។ ក្នុង​កំណត់ហេតុ​នោះ គេ​ថា លេង​ល្បែង​ប៉ុណ្ណឹង​វា​អត់​ទោស​ធ្ងន់​ទេ ត្រឹមតែ​លេង​បៀរ​ស៊ីគួ​ទឹក​ថៃ​អីហ្នឹង ហើយ​គេ​ដោះលែង​មកវិញ​។ ក្នុង​អារម្មណ៍​របស់ខ្ញុំ​ថា គេ​បំភិតបំភ័យ​ខ្ញុំ​តែម្ដង ព្រោះ ដំបូង​សួរ​រឿង​កាំភ្លើង ហើយ​ទី​បញ្ចប់​មក​ធ្វើ​កំណត់ហេតុ​លេង​ល្បែង​វិញ»។

សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួន​បុរស​​ម្នាក់​ករណី​ជួញ​ដូរ​ថ្នាំ​ញៀន​ជិត​ ៥០​ គីឡូក្រាម

គ្រឿងញៀនដែល​អាជ្ញាធរ​​នៃ​មន្ទីរប្រឆាំង​បទល្មើស​គ្រឿង​ញៀន​ចាប់​បាន។  រូប៖ គេហតំព័រ​នគរបាលជាតិ ថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩


ហេង រស្មី RFA 2020-11-21

អគ្គស្នងការ​រង​នគរ​បាល​ជាតិ​ ទទួល​បន្ទុក​ផែន​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​លោក​ ម៉ក់ ជីតូ ប្រាប់​អាស៊ីសេរី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ វិច្ឆិកា​ថា​ សមត្ថកិច្ច​បាន​បញ្ជូន​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​ ទៅ​តុលាការ​ពី​បទ​ជួញ​ដូរ​ថ្នាំ​ញៀន​ជិត​៥០​គីឡូក្រាម​ ប៉ុន្តែ​ដោយ​សារ​តែ​សំណុំ​រឿង​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ស្មុគស្មាញ​ពេក​ តុលាការ​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​នាំ​ខ្លួន​ជន​សង្ស័យ​មក​ឃុំ​ខ្លួន​បន្ត​នៅ​មន្ទីរ​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន​ ដើម្បី​បន្ត​នីតិវិធី​របស់​ខ្លួន​ទៀត។​

លោក​បញ្ជាក់​ថា​ សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ខ្លួនជនសង្ស័យ ​ឈ្មោះ​ ប៉ាន់ ប៉េរ៉ា​ អាយុ​ ៣៥​ ឆ្នាំ​​​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ វិច្ឆិកា​ នៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ ក្រុង​ភ្នំពេញ​ខណៈ​ជនសង្ស័យ បាន​នាំ​យក​ថ្នាំ​ញៀន​ប្រភេទ​មេតំហ្វេតាមីន​ ទឹកកក​ចំនួន​ជិត​៥០​ គីឡូក្រាម​ពី​ប្រទេស​ឡាវ​ មក​លក់​ដូរ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។​លោកបន្ត​ថា​ នៅ​មាន​ជន​សង្ស័យ​ផ្សេង​ទៀត​សមត្ថកិច្ច​កំពុង​ស្វែង​រក​ចាប់​ខ្លួន។

សំឡេង«​គ្រឿង​ញៀន​ហ្នឹង​មាន​មេខ្លោង​នៅ​ឡាវ​ បញ្ជូន​ចេញ​មក​វេចខ្ចប់​សម្រាប់​លក់​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​នឹង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​លក់​ក្នុង​ប្រទេស​»។

មេធាវី​ថា ដីកា​កោះហៅ​មនុស្ស​ជាង​១០០​នាក់ ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​ធ្វើ​ឲ្យ​​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ត្រៀមខ្លួន

មេធាវី​ការពារ​ក្ដី​ឲ្យ​លោក កឹម សុខា ក្នុង​ចំណោម​មេធាវី​ដទៃ​ទៀត លោក សំ សុគង់ ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ Photo: RFA


ដោយ ម៉ៅ សុធានី RFA 2020-11-22

មេធាវី​ការពារ​ឱ្យ​មន្ត្រី និង​សកម្មជន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប្រាប់​ថា ការ​ដែល​តុលាការ​ចេញ​ដីកា​កោះហៅ​ពួកគាត់​មាន​ចំនួន​ច្រើន យ៉ាងហោចណាស់​១២៥​នាក់​ក្នុង​រយៈ​ខ្លី​បែបនេះ ធ្វើ​ឱ្យ​មេធាវី​និង​កូនក្ដី​ជួប​ការ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​រៀបចំខ្លួន​ដើម្បី​ចូលរួម​សវនាការ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា​ខាងមុខ​។ ទន្ទឹម​នេះ​មន្ត្រី​បក្ស​ប្រឆាំង​និង​អ្នក​ធ្វើ​ការងារ​សង្គម​ដែល​ត្រូវ​តុលាការ​កោះហៅ​ថា នឹង​ចូល​បំភ្លឺ​ទោះ​គ្មាន​ជំនឿ​នឹង​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​ពី​តុលាការ​ក្ដី។

មេធាវី​ដែល​តែងតែ​ការពារ​ក្ដី​ឱ្យ​មន្ត្រី​និង​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង លោក សំ សុគង់ ឱ្យ​អាស៊ីសេរី​ដឹង​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​វិច្ឆិកា ថា ក្នុងចំណោម​មនុស្ស​ជាង​១២០​នាក់​ដែល​ត្រូវ​តុលាការ​កោះហៅ​ឱ្យ​ចូល​បំភ្លឺ​ថ្ងៃ​ទី២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ខាងមុខ​ភាគច្រើន​បាន​ពឹង​ពាក់​ឱ្យ​លោក​ធ្វើជា​មេធាវី​ការពារ​ក្ដី។ លោក​មេធាវី​ឱ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ពេលនេះ​មិន​ទាន់​មាន​កូនក្ដី​របស់​លោក​ណាមួយ​ស្នើសុំ​ពន្យារ​ពេល​ចូល​បំភ្លឺ​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ ក៏​មាន​កូនក្ដី​បួន ឬ​ប្រាំ​ករណី​បាន​មក​ជួប​លោក​ដើម្បី​ជជែក​ពី​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​សវនាការ៖ «អ្នក​ដែល​បាន​ទទួល​បាន​ដីកាកោះ​ហ្នឹង​គាត់​បាន​ស្វះស្វែង​ពឹង​ពាក់​រក​មេធាវី​ជាពិសេស​គាត់​ពឹង​ពាក់​ខ្ញុំ​ឱ្យ​ជួយ​ការពារ​ឱ្យ​ពួកគាត់ ពួកគាត់​ខ្លះ​ទើប​ទទួល​ដីកាកោះ​ពី​ម្សិលមិញ​ខ្លះ ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​គិត​ថា បើ​យើង​និយាយ​ពី​ច្បាប់​ពួកគាត់​មិន​អាច​ត្រៀមខ្លួន ឬ​ពិគ្រោះ​ដើម្បី​តតាំង​ឬ​ការពារ​ខ្លួន​នៅ​ចំពោះ​មុខ​តុលាការ​បាន​ទេ»។