January 13, 2018

ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិ

Sam Rainsy | ១៣ មករា ២០១៨ / 13 January 2018

ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ។
Creation of the Cambodia National Rescue Movement this January 2018.


4 comments:

Samnang Bin said...

នេះជារឿងកំប្លក់កំប្លែងរបស់ពួកអាឆ្កែអាំងផេះ(?)ធ្លាប់តែច្រាស់ចច្រំ(ស៊ិ)អាចម៌អាហ៊ុនសែនជុះទុកឧ្យស៊ី(?) ។ ពួកអាឆ្កែអស់ឯង គឺមានអាឆ្កែមេហ្វូងឈ្មោះអាសុនខសមរង្ស៊ី​ ជាមេក្បត់បក្សសង្រ្គោះជាតិ​ធ្លាប់តែស៊ីប្រាក់ដុល្លារ(នុយ)របស់អាមេចោរហ៊ុនសែនរាប់រយលានដុល្លារកន្លងមកហើយ(?) ។ អញខ្មាស់គេណាស់ ! កាលពីនៅរស់ធ្វើអ្វីអាហ៊ុនសែនមិនកើតផង(?) តែពួកអាឆ្កែបង់ម្ចាស់ឯងទាំងអស់នេះវាគ្មានកំណើតអ្វីទៅរំដោះជាតិឧ្យបានរស់មលវិញនោះទេ(?) ពួកអាឆ្កែឯងគ្មានគិតអ្វីក្រៅពីគិតចាំតែច្រាស់ច្រំស៊ីអាចម៌ដែលអាហ៊ុនសែនជុះទុកឧ្យស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ(?) ។ កាលពីនៅរស់ ពួកអាឆ្កែឯង មិនដែលហ៊ានអើតក្បាល ទៅព្រុះ​​ឬនោមឬជុះអាចម៌នៅជិតរបងផ្ទះរបស់អាហ៊ុនសែនផង(?) តែដល់ពេលអាហ៊ុនសែនបិទទ្វារវាយសំពងត្រដរខ្យល់ស្ទើរងាប់ស្ទើររស់មិនដែលហ៊ានបែរទៅខាំអាហ៊ុនសែនម្ដងណាផ(?) តែមកដល់ពេលជិតងាប់ទៅហើយ ដល់ពេលងាប់ហើយ​វាមានពេលឆ្លៀតមកស្រែកថា ដល់ពេលពួកអញទៅជាខ្មោច(?) ពួកអញនឹងទៅតាមកាច់កពួកអាអស់ឯងមិនខានឡើយ (?)​ ក្នុងន័យនេះហើយ(?) បានជាពួកអឆ្កែទាំងនេះវាបានខំស្រវេស្រវាបង្កើត "ចលនាសង្រ្គោះជាតិ"មានតែឈ្មោះនៅក្នុងខ្យល់ តែមិនហ៊ានថ្វើសកម្មភាពអ្វីប្រឆាំងនឹងអាហ៊ុនសែនឡើយ ។​បើពួកអាឆ្កែអស់ឯងហ៊ានបង្កើតចលនាសង្រ្គោះជាតិមែន(?) ម្ដេចឡើយពួកអាឆ្កែឯងមិនចុះទៅបង្កើតចលនាសង្រ្គោះជាតិនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ(?) ៕

O_O said...

STUPID AND DUMB = AH SAM RAINSY!

Kim Ea said...

It is another uncertainty groups of Khmer of politic pop up to replace the old unreliable Khmer politic again . Please don't trash me or hate me about this ridiculous opinion. I respect all you patriotic tendency and gut feeling ,but i still have a suspicious question to ask you all about this new team or party leadership. Did you are all dare to sacrifice you life for this nation or people purpose yet ? So far , from my observation same as others Khmer, did not see any tenacious stand up and fight diligently and proficiently with lunatic dictator group of Yuan raise crocodile yet.This pathetic foreign lackey animal just wagged their tail dangerously ,you and your unprepared,none long lasting plan of strategy start to run like a fool rat see a big fat cat chase and run out of the country in panic. This lack of tenacity ,long lasting and rigid strategy to fight tooth nail with them . You just crate a party of talk meeting ,it doesn't feed to your role as a saver or server of the nation poor and need . It is not a fun,or fame to be an opposite opposition party, the fight you will face with maniac regime is formidable and ridiculous to win .I know every Khmer which opposed this communist regime want a patriotic party to help, but to put yourself as a spearhead group to confront with gigantic treasonous Khmer back by Yuan and Chen is another impossible and difficult to achieve their goal . Salvage our race out of the dangerous grip of dictator regime is beyond fun and fame, it is a lives and dead for many millions of Khmer population . Please double your vision,on various groups of Khmer or Yuan hybrid in all sorts,live in this free land, they implanted in this occupied land for 30 years ,this enemy wait patiently to attack you at all cost,if you dared to raise up against them .Dedication a lone cannot procure a perfect victory and secure the last hope of Khmer poor citizen in haft of the nation ,who have a complete dependency on your party .

larry kum said...

I don't support this movement !
Let be clear, CNRP is the only party in Cambodian to be recognized by the world, U.S, EU and most countries. They are trying to help us now. IPU of 173 countries condemn Hun Sen to release and reinstate CNRP. They are working to punish Hun Sen and to FREE Kem Sokha and to reinstate CNRP. There is no need to recreate a movement.