November 21, 2017

ហ៊ុន ​សែន អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋ "សុីគល់ចេក" នៅពេលអន្តរជាតិផ្តាច់ជំនួយ

10 comments:

Anonymous Anonymous said...

Well...what AH Kook Hun Cent Vietcong slave dictator said make sense for him because it is him who went through it. But for the majority of new Cambodian generation who has a different experience and who will speak for them? The new Cambodian generation wants peace, stability, and prosperity and the advancement....and the democracy, the freedom, and the equality...

The 21st century belongs to the new Cambodian generation!


Say no to dictatorship!

Chun Sokha said...

I can't believe some people elected this person to be their leader . A kindergarten teacher can speak a lot better than him . His speech only fits to be the leader of thieves .

Khmer Oversea said...

Ah Kook speak like he's so brave, but deep down inside look nervous and angry like a mad dog.

sam said...រួមទាំងអា "សុីគល់ចេក" ហ្នឹងហើយបានងាប់អស់ខ្មែរ ៣លាននាក់នោះ
អានាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡប់ៗ។
Kuon Khmer said...

Even though I don't know for sure that how much education does he has, but according his speech, I can tell that he fits in a very low class person in the society. He fits in gangsters or maybe a whorehouse owner, but not a PM at all.

Then, now I remember that's why Vietcong took him to be their slave leader.

Kim Ea said...

Khmer see the fear inside this maniac gut , this inside fear push this lunatic dictator to a detriment of mental instability .Watch and observe all of his statement ship pop out mouth,it is all about Killed Khmer eliminate all any opposition Khmer at all age and gender . He also beg Khmer to support his flaw unreliable of policy of Yuan occupation policy . Good governing policy never materialize in this nation and principal of governing ship don't exist . Every day duty of a PM was met with student graduation and gave a gruesome hatred speech direct to their own constituents . He is an ignorant leader and did not realized that his speech can annoyed and pushed away a lot of commonsense high education from his maniacal ideology . where is the guide of nation reunification ? He depleted the standing opposition party ,uproot the democracy from the nation poor, why he still went around and whining or trashing more . This is a secret theme that Khmer still don't know WHY ? quagmire event in Khmer political game superficially seem to sway to Mr PM side , but the real instability link direct to ruling the ruling party and the unsustainable pattern will hound the maniac day and night . all Khmer must ask yourself Why after defeat the opposition and uprooting this thorny adversary even dig out their root, and maniac ruler still not not satisfied and enjoyed his successful scheme ? and Why ? Because ,he can eliminate the CNRP out, but he can not buy ,bribe, intimidate all silent millions of Khmer voice including his own supporters CPP? because patriotic sentiment not just existed in the opposition ,the CPP too have patriotic mind .They did not complete trust this dump ass aggression and unlawful moved to grab power and snub all real competition fair and square in the next election . These silences opinion of millions citizen strongly disagree with this unprecedented annulment of poor Khmer idea ,it was a very harmful and hurtful the cause of democracy . bribery in small scale doesn't help to stabilized the nation. WE Khmer of to day squarely divided in 3 different camps . The CPP camp tent to support a Vietnam strategy to occupied and prepare the take over (but not all CPP is agreed with the traitor but they scare of open discussion ) The camp of poor rural and citadel patriotic, who steadfastly opposed the foreign occupation was a thorny party in the eyes of traitor party . Even this group stayed silent but they could sacrifice lives for protecting their cause . Anthers group was and independent mind group comprised of small merchants and some don't care people in politic with a lot of silent opinion ( they can call these a coward idealist or Khmer call a Trey Ngiet chhliet pong ) these groups just push them self out off political equilibrium ,and just care about profitability of making money . Hun Sen pushed hard to achieved his last strategy on uprooting the adversary or a complete annulment of CNRP and their supporters ,but he can not get rid of all silent voice unexposed to his eyes. these silence people not just exist in the opposition ,but also in the CPP clan too,In recent day, Khmer can see the panic event starting from agitation from official state employees to put signature of recognition in a letter to show that they are a faithful and loyal supporters of the CPP ,before they help agree to them . This is a sign of deep fear and distrust of this mafia dictator ruling .

Unknown said...

ហា ហា ឲ្យប្រជន ស៊ីគល់ចេក តែ ដែកចោរយកប្រាក់ រាប់រយលានទៅទុកនៅស្រុកគេ ហើយប្រាក់នោះកុំថាវានឹងបានចាយនោះ គិតមើលទៅ តើវាយកទៅដាក់ស្រុកគេដើម្បីអ្វីទៅ? បើវាជិតងាប់ទៅហើយនោះ មិនមែនចាស់សកឯណា អាដែកចោរអើយ ហេតុអីក៍ធ្វើអាក្រក់ម្លេះ អាងតែខ្លួនមានកាំភ្លើងឬ? តែតាមឮថាមានកូនមួយវាមិនសប្បាយចិត្តទេ ដោយឃើញឪវាធ្វើអាក្រក់ដូច្នេះនោះ មិនស្រួលដង្កូវវាស៊ីសាច់ឯងផងក៍មិនដឹង។

Cambodia Today said...

Hun Sen said that we used to eat "kul jacke" and we don't need your aid. You have mislead the public because of your desperation to just making complaint.

You don't live in the country, all you want is to destroy us. You are bad people. We don't need you and your complaint.

Kohtral said...Ah choy mray stupid yuon Cambodia Today / Narin Vong.
If you think we are bad why do you still want to hang around here, stupid SOB?Kim Ea said...

He consider Khmer people as pig ,just him and his entourage only is not . This is a good word of a leader or an idiot mafia blood sucker ?